ПСИХОЛОГО-ПСИХІАТРИЧНА ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ

Trauma wojenna może prowadzić do wystąpienia zespołu stresu pourazowego (PTSD), depresji i wielu innych problemów psychicznych. Stres i dramat przeżywany przez ukraińskie dzieci i ich rodziców jest ogromny. Jesteśmy blisko ludzkiego cierpienia, a nasi specjaliści wiedzą, jak pomóc w tak trudnej sytuacji. Fundacja „Twarze Depresji”, dzięki wsparciu finansowemu Nationale-Nederlanden, realizuje program bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla obywateli Ukrainy – zarówno przebywających na terenie Polski, jak i obywateli Ukrainy pozostających na terytorium swojego kraju. Dzięki naszemu partnerowi obecnie realizujemy miesięcznie 300 konsultacji. Współpracujemy z psychologami, psychoterapeutami oraz psychiatrami, którzy udzielają zdalnych konsultacji w języku ukraińskim lub rosyjskim.

Jeśli potrzebujesz wsparcia psychologicznego lub psychiatrycznego, wypełnij krótki formularz zgłoszeniowy. Następnie nasza ukraińska koordynatorka programu pomocowego zadzwoni do Ciebie i zaproponuje spotkanie przez Skype lub WhatsApp z naszym specjalistą. Nie czekaj i zgłoś się do nas po pomoc.

Każdy Uczestnik programu może skorzystać maksymalnie z 10 konsultacji – w ramach dostępności konsultacji w danym miesiącu. Pierwszeństwo w umawianiu na konsultacje mają osoby, które zgłaszają się do nas po raz pierwszy i nie mają jeszcze diagnozy.

Fundacja „Twarze Depresji” jest organizatorem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twarze depresji.  Nie oceniam.  Akceptuję”.

Dzieci i młodzież do 18 roku życia konsultowane są tylko za pisemną zgodą rodzica przesłaną emailem.

Військова травма включає посттравматичний стресовий розлад, депресію та багато інших психічних проблем. Стрес і драма, які переживають українські діти та їхні батьки, неймовірні. Ми близькі до людських страждань і наші фахівці знають, як допомогти в такій не простій ситуації. Фундація «Обличчя депресії», завдяки фінансовій підтримці Nationale-Nederlanden, розпочинає програму безкоштовної дистанційної психологічної та психіатричної допомоги для громадян України які проживають у Польщі, а також для тих, хто має просто приїхали до Польщі або залишилися вдома в Україні. Завдяки нашому партнеру ми наразі проводимо 300 консультацій на місяць. Це дистанційна допомога, тому ви можете зв’язатися з нашими спеціалістами також за межами Польщі. Ми співпрацюємо з психологами, психотерапевтами, психіатрами, які надають консультації українською або російською мовами.

Якщо вам потрібна психологічна підтримка спеціаліста, заповніть коротку анкету. Тоді наш координатор зателефонує вам і запропонує запис на прийом через Skype або WhatsApp. Не чекайте і зв’яжіться з нами.

Кожен Учасник програми може скористатися максимум 10 консультаціями – в межах наявності консультацій у певному місяці. Пріоритет при записі на консультацію мають люди, які звертаються до нас вперше і ще не мають діагнозу.

Фонд «Обличчя депресії» є організатором загальнонаціональної соціальної кампанії «Обличчя депресії. Я не суджу. Приймаю».

Діти та підлітки до 18 років консультуються лише за письмовою згодою батьків, надісланою електронною поштою.

Военная травма влечет за собой посттравматическое стрессовое расстройство, депрессию и множество других психологических проблем. Стресс и драма, переживаемые украинскими детьми и их родителями, невообразимы. Нам близки человеческие страдания, и наши специалисты знают, как помочь в такой сложной ситуации. Фонд „Лица депрессии”, благодаря финансовой поддержке Nationale-Nederlanden, запускает программу бесплатной дистанционной психологической и психиатрической помощи гражданам Украины проживающим в Польше, а также тем, кто только что приехал в Польшу или остался жить в своем доме в Украине. Благодаря нашему партнеру, в настоящее время мы проводим 300 консультаций в месяц. Это удаленная помощь, поэтому вы можете связаться с нашими специалистами, находясь за пределами Польши. Мы сотрудничаем с психологами, психотерапевтами и психиатрами, которые предоставляют консультации на украинском или русском языках.

Если вы нуждаетесь в психологической поддержке специалиста, пожалуйста, заполните короткую форму запроса. Затем наш координатор позвонит вам и предложит назначить встречу через Skype или WhatsApp. Не ждите и обращайтесь к нам.

Каждый Участник программы может воспользоваться максимум 10 консультациями – в рамках доступности консультаций в данном месяце. Приоритет при записи на консультацию отдается людям, которые обращаются к нам впервые и еще не имеют диагноза.

Фонд «Лица депрессии» является организатором общенациональной социальной акции «Лица депрессии. Не осуждаю. Прими».

Дети и подростки до 18 лет консультируются только с письменного согласия родителя, отправленного по электронной почте.

Ankieta zgłoszeniowa/Опитування заявок/Опрос приложений

КОНТАКТНІ ДАНІ/КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

будь ласка, вкажіть назву комунікатора та адресу/пожалуйста, укажите имя коммуникатора и адрес

ваші уподобання/ваши предпочтения

будь ласка, підтвердити згоду/пожалуйста, отметьте согласие


Od lipca do grudnia 2022 r. nasza fundacja realizowała program „Twarze depresji dla uchodźców z Ukrainy” – bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla pełnoletnich uchodźców z Ukrainy przebywających na terytorium Polski. Projekt był finansowany w ramach Programu „Wspieramy Ukrainę”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Dzięki temu wsparciu przeprowadziliśmy 390 konsultacji z naszymi psychologami, psychoterapeutami i psychiatrami, konsultującymi w języku ukraińskim i rosyjskim. W imieniu naszego zespołu oraz Beneficjentów programu bardzo dziękujemy!

З липня по грудень 2022 року наш фонд реалізовував програму «Обличчя депресії для біженців з України» – безкоштовну дистанційну психолого-психіатричну допомогу дорослим біженцям з України, які проживають у Польщі. Проект фінансується в рамках Програми «Ми підтримуємо Україну», створеної Польсько-Американської фундацією свободи, яку виконує Фундація «Освіта для демократії». Завдяки цій підтримці ми провели 390 консультацій наших психологів, психотерапевтів та психіатрів українською та російською мовами. Від імені нашої команди та бенефіціарів програми велике вам спасибі!

контакт: ukraina@twarzedepresji.pl

интернет-сообщество: www.facebook.com/twarzedepresji