Regulamin zbiórki

Regulamin Zbiórki Publicznej

Organizowanej przez Fundacje „Twarze depresji” w terminie od 17. 02.2020 do 31.12.2020 r.

w ramach Kampanii Społecznej „Twarze depresji” na terenie całej Polski

§ 1

Organizator zbiórki publicznej

 1. Organizatorem zbiórki publicznej jest Fundacja „Twarze depresji”.
 2. Zbiórka publiczna jest organizowana w terminie od 17 lutego 2020 do 31 grudnia 2020 roku na terenie całej Polski przy okazji prowadzonej przez Fundację Kampanii Społecznej „Twarze depresji”.
 3. Zbiórka publiczna jest organizowana zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.756, z późn. zm.) i została zgłoszona do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod numerem  2020/370/OR.

§ 2

Cel zbiórki publicznej i sposób jej przeprowadzenia

 1. Celem zbiórki publicznej jest pozyskanie środków przez Fundację i ich przeznaczenie dla podopiecznych Fundacji oraz na działalność edukacyjną Fundacji.
 2. O objęcie pomocą finansową ze strony Fundacji i o uzyskanie jej wsparcia finansowego ze środków zebranych podczas zbiórki mogą wnioskować jedynie wolontariusze – edukatorzy Fundacji, wykonujący na rzecz Fundacji świadczenia przy prowadzeniu niniejszej zbiórki, o ile dodatkowo spełniać będą jeden z poniższych warunków:
  1. udokumentują, że chorują na depresję lub inną chorobę psychiczną,
  2. udokumentują, że należą do jednej z grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym, na rzecz której prowadzona jest działalność Fundacji;
  3. udokumentują, że są osobami niepełnosprawnymi;
  4. udokumentują, że znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.
 3. Po spełnieniu jednego z powyższych warunków wolontariusz-edukator kwalifikowany będzie do Warsztatów Osobistego Rozwoju przez Wolontariat oraz Kampanii Edukacyjnej Fundacji „Twarze depresji”, polegającej na rozdawaniu na ulicy przechodniom przez wolontariusza-edukatora dwumiesięcznika „Twarze depresji” i zachęcania do zapoznania się z jego treścią, a jednocześnie zbieraniu środków w ramach prowadzonej zbiórki publicznej.
 4. Podjęcie wskazanych w ust. 1 czynności przez wolontariusza – edukatora czynności poprzedzone będzie obowiązkowym szkoleniem przeprowadzonym przez Fundacje dla wszystkich wolontariuszy – edukatorów, zakończonego:
  1. zdobyciem umiejętności praktycznych, a także zapoznania Wolontariuszy z treścią Kodeksu zachowania wolontariusza – edukatora rozdającego magazyn „Twarze depresji”;
  2. aktywizacją poprzez wolontariat;
  3. przekazaniem wolontariuszom ustalonej ilości egzemplarzy bezpłatnego dwumiesięcznika „Twarze depresji” do rozdawania ich w ramach Akcji Edukacyjnej „Twarze depresji”;
  4. przekazanie wolontariuszom puszek i identyfikatorów umożliwiających im wzięcie udziału w zbiórce publicznej.
 5. Wolontariusze, którzy nie spełniają kryteriów, o których mowa w § 2 pkt. 2 (a-d) nie mogą skorzystać ze wsparcia finansowego. Środki zebrane przez nich do puszek podczas zbiórki publicznej zobowiązują się przekazać Fundacji „Twarze depresji” na dalszą Kampanię Edukacyjną prowadzoną przez Fundację.
 6. Każda puszka kwestarska zostanie odpowiednio oznaczona, zabezpieczona i zaplombowana banderolą z indywidualnym numerem. Nie ma możliwości pozostawienia puszki kwestarskiej u osób trzecich, nie posiadających identyfikatora wydanego przez  Fundację.
  1. Fundacja wyznacza Koordynatora ds. Zbiórki, zwanego dalej Koordynatorem, który wybiera oraz odpowiada za działania Komisji odpowiedzialnej za przeliczenie pieniędzy uzbieranych w czasie zbiórki publicznej w czasie jej trwania. Komisja musi składać się z co najmniej 2 (dwóch) osób ze sobą niespokrewnionych.
  2. Członkiem Komisji może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i ciesząca się nieposzlakowaną opinią. Członek Komisji odpowiada za prawidłowe wykonanie swoich obowiązków przed Koordynatorem. W skład Komisji nie może wchodzić Koordynator, jego małżonek oraz osoby z nim spokrewnione lub spowinowacone.
  3. Członkowie Komisji odpowiedzialni są za przeliczenie oraz zabezpieczenie środków zebranych przez wolontariuszy w czasie zbiórki publicznej.

§ 3

Koordynator

 1. Koordynator przygotowuje i przeprowadza zbiórkę publiczną w oparciu o pracę wolontariacką, korzystając z wolontariuszy – edukatorów.
 2. Koordynator działa w porozumieniu i we współpracy z Zarządem Fundacji.
 3. Zadaniem Koordynatora jest w szczególności:
  1. przeprowadzenie szkolenia dla wolontariuszy – edukatorów. bieżący kontakt z członkami Komisji oraz Zarządu Fundacji;
  2. przekazanie informacji o wyniku zbiórki Zarządowi Fundacji;
  3. Wytypowanie osób, które jako wolontariusze będą przeprowadzać kwestę oraz sporządzenie ich imiennej listy;
  4. określenie zapotrzebowania na materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zbiórki
  5. rejestrowanie wolontariuszy, którzy przeprowadzą kwestę do puszek i wyposażenie ich w identyfikatory i inne niezbędne materiały;
  6. przyjmowanie zebranych pieniędzy w zaplombowanych puszkach od kwestujących wolontariuszy i ich przekazywanie Komisji.

§ 4

Kwestujący

 1. Zbiórka publiczna jest przeprowadzana przez wolontariuszy – edukatorów
 2. W przeprowadzeniu zbiórki jako wolontariusze, poza osobami dorosłymi, mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie.
 3. Osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia mogą kwestować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 4. Każdy kwestujący wolontariusz musi być wyposażony w widoczny identyfikator zawierający imię i nazwisko osoby przeprowadzającej zbiórkę oraz w szczególności informacje o nazwie, celu zbiórki i jej organizatorze oraz numer zbiórki .

§ 5

Przygotowanie zbiórki publicznej

 1. Koordynator będzie odpowiadać za przygotowanie materiałów do zbiórki oraz dodatkowo, za potwierdzeniem odbioru dostarczy, numerowane banderole i identyfikatory dla wolontariuszy.
 2. Materiały do zbiórki zostaną przygotowane w ilości odpowiadającej deklarowanej liczbie wolontariuszy i będą zawierać: identyfikatory dla wolontariuszy, banderole numerowane; oraz pozostałe materiały:
  1. karty wolontariuszy,
  2. umowa wolontariacka i regulamin wolontariatu,
  3. rejestr wolontariuszy,
  4. puszki kwestarskie,
  5. naklejki do zabezpieczenia puszek,
  6. wzór protokołu otwarcia puszek kwestarskich.

§ 6

Zbiórka Publiczna – zasady przeprowadzenia

 1. Fundacja dostarcza odpowiednią ilość pakietów z materiałami kwestarskimi, a także materiały przekazywane za pokwitowaniem odbioru (numerowane banderole i identyfikatory) do Koordynatora.
 2. Koordynator (lub osoba upoważniona) wydaje za pokwitowaniem materiały wolontariuszom prowadzącym kwestę: identyfikatory i puszki kwestarskie opatrzone banderolami. Wydając materiały każdorazowo odnotowuje numer puszki (będący numerem umieszczonej na niej numerowanej banderoli i wydanego identyfikatora) w formularzu Rejestr wolontariuszy. Po zakończeniu zbiórki przez wolontariusza przyjmuje od niego puszkę z zebranymi pieniędzmi oraz identyfikator.
 3. Puszka musi być oznaczona banderolą numerowaną uniemożliwiającą otwarcie bez jej zniszczenia. Puszki muszą być tak zabezpieczone banderolami, aby niemożliwe było ich otwarcie i wyjęcie zawartości bez widocznego uszkodzenia banderoli.
 4. Na identyfikatorze muszą być wypisane dane określone w § 4 ust.4. W przypadku wolontariusza niepełnoletniego na odwrocie identyfikatora należy podać dane osoby, pod której nadzorem/opieką będzie kwestował.
 5. Otwarcie puszki po zakończeniu kwesty i przeliczenie zebranej kwoty musi odbywać się w obecności Koordynatora oraz dwóch upoważnionych przez Koordynatora osób członków Komisji, których podpisy powinny figurować na protokole otwarcia puszki w zamkniętym pomieszczeniu, bez udziału osób trzecich, ze względów bezpieczeństwa. Po przeliczeniu pieniądze zostaną zabezpieczone w kasie Fundacji.
 6. Niezwłocznie po zakończeniu zbiórki Komisja spisze protokół otwarcia puszek i podsumuje przeprowadzoną zbiórkę. Zebrane środki należy w całości wpłacić na konto Fundacji najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r. Wpłat dokonuje się bezpośrednio w banku na wskazany numer konta. Środki zebrane podczas zbiórki zostaną rozdysponowane przez Fundację na cel, dla którego zbiórka była przeprowadzona. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej ze środków zebranych podczas zbiórki przez podopiecznego Fundacji będzie podpisanie przez niego zobowiązania, że środki te przeznaczy na terapię i/lub leczenie.
 7. Koordynator dokona protokolarnego zniszczenia nieużywanych i użytych identyfikatorów oraz numerowanych banderoli.
 8. Koordynator jest zobowiązany najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r. dostarczyć do Zarządu Fundacji:
  1. pisemne sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki;
  2. protokoły otwarcia puszek;
  3. protokół zniszczenia materiałów wykorzystanych i niewykorzystanych;
  4. karty i rejestr wolontariuszy;
  5. potwierdzenie wpłaty na konto zebranej kwoty.
 9. Informacje o Zbiórce zostaną opublikowane na stronie http://www.zbiorki.gov.pl/ oraz na stronie Fundacji www.twarzedepresji.pl.

§9

Ochrona danych osobowych

 1. Fundacja, jako administrator danych osobowych, w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO” przetwarza dane osobowe:
  1. wolontariuszy (imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, w przypadku osób niepełnoletnich – imię i nazwisko opiekuna prawnego);
  2. członków Komisji (imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu komórkowego);
  3. osób odpowiedzialnych za puszki (imię, nazwisko, nr PESEL, nr telefonu komórkowego);
  4. osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie Zbiórki (imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu)

§10

Informacje końcowe

 1. W celu wyjaśniania wątpliwości w zakresie organizacji oraz przeprowadzenia Zbiórki należy kontaktować się z Koordynatorem.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Fundacji „Twarze depresji” dnia 15.01.2020 r.