ПСИХОЛОГО-ПСИХІАТРИЧНА ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ


Trauma wojenna może prowadzić do wystąpienia zespołu stresu pourazowego (PTSD), depresji i wielu innych problemów psychicznych. Stres i dramat przeżywany przez ukraińskie dzieci i ich rodziców jest ogromny. Jesteśmy blisko ludzkiego cierpienia, a nasi specjaliści wiedzą, jak pomóc w tak trudnej sytuacji. Fundacja „Twarze depresji”, dzięki wsparciu finansowemu Nationale-Nederlanden i  Fundacji Air Liquide, realizuje program bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla obywateli Ukrainy – dzieci i osób dorosłych – zarówno przebywających na terenie Polski, jak i obywateli Ukrainy pozostających na terytorium swojego kraju. Współpracujemy z psychologami, psychoterapeutami oraz psychiatrami dziecięcymi i dla osób dorosłych, którzy udzielają zdalnych konsultacji w języku ukraińskim lub rosyjskim.

Jeśli potrzebujesz wsparcia psychologicznego lub psychiatrycznego, wypełnij krótki formularz zgłoszeniowy. Następnie nasza ukraińska koordynatorka programu pomocowego zadzwoni do Ciebie i zaproponuje spotkanie przez Skype lub WhatsApp z naszym specjalistą. Nie czekaj i zgłoś się do nas po pomoc. Otrzymasz ją bardzo szybko!

Fundacja „Twarze depresji” jest organizatorem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twarze depresji.  Nie oceniam.  Akceptuję”.

Військова травма включає посттравматичний стресовий розлад, депресію та багато інших психічних проблем. Стрес і драма, які переживають українські діти та їхні батьки, неймовірні. Ми близькі до людських страждань і наші фахівці знають, як допомогти в такій не простій ситуації. Фундація «Обличчя депресії», завдяки фінансовій підтримці Nationale-Nederlanden та Air Liquide Foundation, розпочинає програму безкоштовної дистанційної психологічної та психіатричної допомоги для громадян України, для дітей та підлітків, які проживають у Польщі, а також для тих, хто має просто приїхали до Польщі або залишилися вдома в Україні. Це дистанційна допомога, тому ви можете зв’язатися з нашими спеціалістами також за межами Польщі. Ми співпрацюємо з психологами, психотерапевтами та дитячими та підлітковими психіатрами, які надають консультації українською або російською мовами.

Якщо вам потрібна психологічна підтримка спеціаліста, заповніть коротку анкету. Тоді наш координатор зателефонує вам і запропонує запис на прийом через Skype або WhatsApp. Не чекайте і зв’яжіться з нами.

Фонд «Обличчя депресії» є організатором загальнонаціональної соціальної кампанії «Обличчя депресії. Я не суджу. Приймаю».

Военная травма влечет за собой посттравматическое стрессовое расстройство, депрессию и множество других психологических проблем. Стресс и драма, переживаемые украинскими детьми и их родителями, невообразимы. Нам близки человеческие страдания, и наши специалисты знают, как помочь в такой сложной ситуации. Фонд „Лица депрессии”, благодаря финансовой поддержке Nationale-Nederlanden и Air Liquide Foundation, запускает программу бесплатной дистанционной психологической и психиатрической помощи гражданам Украины, в том числе детям и молодежи, проживающим в Польше, а также тем, кто только что приехал в Польшу или остался жить в своем доме в Украине. Это удаленная помощь, поэтому вы можете связаться с нашими специалистами, находясь за пределами Польши. Мы сотрудничаем с психологами, психотерапевтами и детскими и подростковыми психиатрами, которые предоставляют консультации на украинском или русском языках.

Если вы нуждаетесь в психологической поддержке специалиста, пожалуйста, заполните короткую форму запроса. Затем наш координатор позвонит вам и предложит назначить встречу через Skype или WhatsApp. Не ждите и обращайтесь к нам.

Фонд «Лица депрессии» является организатором общенациональной социальной акции «Лица депрессии. Не осуждаю. Прими».

Bardzo się cieszymy, że Fundacja Edukacja dla Demokracji oraz Polsko-Amerykańska Fundacji Wolności doceniły działania Fundacji „Twarze depresji” prowadzone na rzecz wsparcia zdalnego psychologicznego i psychiatrycznego dla obywateli Ukrainy i przekazały grant, dzięki któremu będziemy mogli zwiększyć liczbę konsultacji! Od 5 lipca do końca grudnia tego roku realizujemy wspólnie program „Twarze depresji dla uchodźców z Ukrainy”, z którego mogą korzystać Ukraińcy przebywający na terytorium Polski.

Grant pozwoli nam w tym programie zrealizować miesięcznie 10 zdalnych konsultacji psychiatrycznych i 55 psychologicznych. Łącznie przez pół roku 390 bezpłatnych zdalnych konsultacji. Nie czekaj! Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne! Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy do programu i czekaj na telefon od naszej koordynator programu pomocowego, która bardzo szybko oddzwoni i zaproponuje najbliższy termin konsultacji w języku ukraińskim lub rosyjskim.

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Wspieramy Ukrainę”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Ми дуже раді, що Фундація демократичної освіти та Польсько-американська фундація свободи високо оцінили діяльність Фундації «Обличчя депресії» з дистанційної психолого-психіатричної підтримки громадян України та надали грант, завдяки якому ми зможемо збільшити кількість консультацій! З 5 липня до кінця грудня цього року ми спільно реалізуємо програму «Обличчя депресії для біженців з України», якою можуть скористатися українці, які перебувають у Польщі.
У цій програмі грант дозволить надавати 10 дистанційних психіатричних та 55 психологічних консультацій на місяць. Всього за пів року – 390 безкоштовних дистанційних консультацій. Не чекай! Бережіть своє психічне здоров’я! Заповніть форму заявки на програму нижче та чекайте дзвінка від нашого координатора програми допомоги, який швидко передзвонить вам і запропонує наступну консультацію українською чи російською мовами.

Проект фінансується в рамках Програми «Ми підтримуємо Україну», заснованої Польсько-Американської фундацією свободи, яку виконує Фундація «Освіта для демократії».

Мы очень рады, что Фонд Демократического Образования и Польско-Американский Фонд Свободы оценили деятельность Фонда «Лица Депрессии» по дистанционной психолого-психиатрической поддержке граждан Украины и предоставили грант, благодаря которому мы сможем увеличить количество консультаций! С 5 июля до конца декабря этого года мы совместно реализуем программу «Лица депрессии для беженцев из Украины», которой могут воспользоваться украинцы, находящиеся в Польше.

В рамках этой программы грант позволит нам предоставлять 10 дистанционных психиатрических и 55 психологических консультаций в месяц. Всего 390 бесплатных удаленных консультаций за полгода. Не ждите! Позаботьтесь о своем психическом здоровье! Заполните форму заявки на программу ниже и ждите звонка от нашего координатора программы помощи, который быстро вам перезвонит и предложит следующую консультацию на украинском или русском языке.

Проект финансируется в рамках программы «Мы поддерживаем Украину», учрежденной Польско-американским фондом свободы, реализуемой Фондом «Образование для демократии».


Ankieta zgłoszeniowa/Опитування заявок/Опрос приложений

КОНТАКТНІ ДАНІ/КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

будь ласка, вкажіть назву комунікатора та адресу/пожалуйста, укажите имя коммуникатора и адрес

ваші уподобання/ваши предпочтения

будь ласка, підтвердити згоду/пожалуйста, отметьте согласие

Для осіб, які не досягли 18-річного віку, потрібна згода батьків/законних опікунів./ Для лиц, не достигших 18-летнего возраста, требуется согласие родителя/законного опекуна.

будь ласка, завантажте, роздрукуйте, підпишіть і відправте за адресою: ukraina@twarzedepresji.pl, в заголовку введіть ім'я та прізвище дитини. пожалуйста, скачайте, распечатайте, подпишите и отправьте по адресу: ukraina@twarzedepresji.pl, в названии введите имя и фамилию ребенка.
згода- согласие

контакт: ukraina@twarzedepresji.pl

интернет-сообщество: www.facebook.com/twarzedepresji